Ekokampus 2030

Ekokampus 2030

Aalto CRE on määritellyt yhdeksi kriittiseksi menestystekijäkseen kustannustehokkaiden ratkaisujen tunnistamisen Otaniemen energiaomavaraisuustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kampustason alueellisen energiaratkaisun kehittämisen alkuvaiheessa nähtiin tärkeäksi tutkia aluksi kampusympäristöjen paikallisten energiajärjestelmien parhaita käytäntöjä. Tutkimuksen osa-alueisiin sisällytettiin myös omistus- ja investointijärjestelyt ja liiketoiminta- ja sopimusmallit.

Vertailussa tarkasteltiin kestävän kehityksen ja kampusten verkostoja ja EU-ohjelmia käyttäen menetelminä kirjallisuuskatsausta, internet-tutkimusta ja haastatteluja. Vaikka tutkimuksessa ei löydetty kokonaisvaltaista energiaomavaraista kampusta, tunnistettiin kuitenkin 18 kampusta, joissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa tai käytetään paikallista energiaverkkoa. Kolmeen näistä kampuksista perehdyttiin tarkemmin. Tutkituissa esimerkkikampuksissa käytössä oli mm. energian varastointiin liittyviä ratkaisuja ja paikalliseen maakaasuun sekä geo- ja aurinkoenergiaan perustuvia älykkäitä lämmitys-, viilennys-ja sähköverkkoja.

Tutkimus osoittaa, että täysin päästöttömiä energiaomavaraisia kampuksia ei vielä ole, mutta edelläkävijäkampuksilla on käytössä jo useita edistyksellisiä energiaratkaisuja. Tutkimuksen tuloksena pystyttiin muodostamaan kokonaiskuva näistä energiaratkaisuista, joita eri maissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä on käytössä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa parhaiten soveltuvia energiaratkaisuja kampus- tai alueellisella tasolla, ottaen kuitenkin tapauskohtaisesti huomioon projektin hyödyt, riskit, potentiaalin ja soveltuvuuden Otaniemen kampukselle. Tunnistettuja ratkaisuja voidaan käyttää esimerkkeinä ja ohjeistuksina pohdittaessa Ekokampus 2030 -projektin investointisuunnitelmia, yhteistyökumppani- ja rahoitusmalleja, projektiorganisaatiota ja pitkän aikavälin visioita.

Aalto-yliopistokiinteistöt seuraa jatkossa edelleen energiaomavaraisuuden parhaita käytäntöjä tunnistaakseen uusia soveltuvia teknologiaratkaisuja. Myös yhteistyötä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa pyritään lisäämään parhaan asiantuntijuuden saavuttamiseksi ja energiaverkkojen ja varastointiteknologioiden innovatiivisten toteutustapojen löytämiseksi.